0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار CRASH ROYAL حکم پاسور انفجار۲ پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World NBA 2K24 1x1
Luka Doncic
۸
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۰:۲۵
Joel Embiid
۱۱
۶
Luka Doncic
Finished
۰۷:۱۵
Kobe Bryant
۱۱
۹
Michael Jordan
Finished
۰۱:۰۵
Jimmy Butler
۱۱
۱۳
LeBron James
Finished
۰۶:۲۵
LeBron James
۱۱
۷
NIkola Jokic
Finished
۰۷:۰۵
Kevin Durant
۴
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۷:۲۵
Michael Jordan
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۱۱:۲۵
Jimmy Butler
۱۴
۱۶
NIkola Jokic
Finished
۱۴:۳۵
Michael Jordan
۹
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۴:۴۵
Luka Doncic
۱۱
۷
Stephen Curry
Finished
۱۷:۱۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۷
Kobe Bryant
Finished
۱۷:۲۵
Kevin Durant
۱۱
۵
LeBron James
Finished
۱۷:۳۵
Stephen Curry
۱۰
۱۲
NIkola Jokic
Finished
۱۷:۴۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۶
Joel Embiid
Finished
۱۷:۵۵
Stephen Curry
۳
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۹:۴۵
Joel Embiid
۱۱
۶
LeBron James
Finished
۱۹:۵۵
Michael Jordan
۱۱
۵
Luka Doncic
Finished
۲۰:۰۵
Joel Embiid
۱۲
۱۰
Kevin Durant
inprogress
۲۰:۲۵
LeBron James
۱۱
۴
Jimmy Butler
Finished
۰۰:۰۵
Joel Embiid
۱۱
۷
Kobe Bryant
Finished
۰۰:۱۵
Michael Jordan
۷
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۰۰:۳۵
Stephen Curry
۵
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۰:۴۵
Luka Doncic
۷
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۰۰:۵۵
Joel Embiid
۳
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۱:۱۵
Kevin Durant
۱۱
۶
Stephen Curry
Finished
۰۱:۲۵
Luka Doncic
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۰۱:۳۵
Kobe Bryant
۷
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۱:۴۵
NIkola Jokic
۹
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۰۱:۵۵
Michael Jordan
۱۱
۸
Kevin Durant
Finished
۰۲:۰۵
Joel Embiid
۱۱
۴
LeBron James
Finished
۰۲:۱۵
NIkola Jokic
۱۱
۴
Stephen Curry
Finished
۰۲:۲۵
Kevin Durant
۴
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۲:۳۵
Jimmy Butler
۱۵
۱۳
Luka Doncic
Finished
۰۲:۴۵
LeBron James
۱۴
۱۲
Michael Jordan
Finished
۰۲:۵۵
Kobe Bryant
۲
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۳:۰۵
Jimmy Butler
۱۱
۵
Stephen Curry
Finished
۰۳:۱۵
Joel Embiid
۱۱
۳
Luka Doncic
Finished
۰۳:۲۵
LeBron James
۱۱
۴
NIkola Jokic
Finished
۰۳:۳۵
Kevin Durant
۱۱
۸
Stephen Curry
Finished
۰۳:۴۵
Michael Jordan
۶
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۳:۵۵
LeBron James
۶
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۴:۰۵
Kevin Durant
۱۱
۵
Kobe Bryant
Finished
۰۴:۱۵
NIkola Jokic
۱۱
۵
Luka Doncic
Finished
۰۴:۲۵
Stephen Curry
۴
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۴:۳۵
LeBron James
۱۱
۴
Michael Jordan
Finished
۰۴:۴۵
NIkola Jokic
۹
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۴:۵۵
Kobe Bryant
۸
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۵:۰۵
Kevin Durant
۹
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۰۵:۲۵
NIkola Jokic
۱۱
۸
Stephen Curry
Finished
۰۵:۳۵
Joel Embiid
۱۱
۸
Luka Doncic
Finished
۰۵:۴۵
Jimmy Butler
۱۰
۱۲
Michael Jordan
Finished
۰۵:۵۵
Kevin Durant
۶
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۶:۰۵
Kobe Bryant
۱۲
۷
NIkola Jokic
Finished
۰۶:۱۵
Joel Embiid
۶
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۶:۳۵
Stephen Curry
۲
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۶:۴۵
Jimmy Butler
۳
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۶:۵۵
LeBron James
۱۱
۷
Michael Jordan
Finished
۰۷:۳۵
Kobe Bryant
۱۱
۸
Stephen Curry
Finished
۰۷:۴۵
Kevin Durant
۱۱
۹
Jimmy Butler
Finished
۰۷:۵۵
Joel Embiid
۱
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۸:۰۵
Kobe Bryant
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۸:۱۵
Luka Doncic
۸
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۰۸:۲۵
LeBron James
۱۱
۳
Jimmy Butler
Finished
۰۸:۳۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۷
Michael Jordan
Finished
۰۸:۴۵
Joel Embiid
۱۱
۶
NIkola Jokic
Finished
۰۸:۵۵
Kobe Bryant
۱۱
۹
Kevin Durant
Finished
۰۹:۰۵
Stephen Curry
۶
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۰۹:۱۵
LeBron James
۱۱
۵
Joel Embiid
Finished
۰۹:۲۵
NIkola Jokic
۱۱
۴
Luka Doncic
Finished
۰۹:۳۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۹
Michael Jordan
Finished
۰۹:۴۵
Stephen Curry
۳
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۹:۵۵
Kevin Durant
۱۱
۶
NIkola Jokic
Finished
۱۰:۰۵
Kobe Bryant
۱۱
۱۳
Michael Jordan
Finished
۱۰:۱۵
LeBron James
۱۱
۶
Stephen Curry
Finished
۱۰:۲۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۶
Jimmy Butler
Finished
۱۰:۳۵
NIkola Jokic
۱۱
۹
Michael Jordan
Finished
۱۰:۴۵
Luka Doncic
۹
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۱:۰۵
Joel Embiid
۱۴
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۱۱:۱۵
Luka Doncic
۱۱
۵
Stephen Curry
Finished
۱۱:۳۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۴
Kevin Durant
Finished
۱۱:۴۵
LeBron James
۱۱
۸
NIkola Jokic
Finished
۱۱:۵۵
Michael Jordan
۱۱
۷
Luka Doncic
Finished
۱۲:۰۵
Kevin Durant
۱۱
۵
Stephen Curry
Finished
۱۲:۱۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۲
NIkola Jokic
Finished
۱۲:۲۵
Luka Doncic
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۲:۳۵
Joel Embiid
۱۱
۵
Stephen Curry
Finished
۱۲:۴۵
Kevin Durant
۱۱
۷
Jimmy Butler
Finished
۱۲:۵۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۲
LeBron James
Finished
۱۳:۰۵
Michael Jordan
۹
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۱۳:۱۵
Jimmy Butler
۱۱
۵
Stephen Curry
Finished
۱۳:۲۵
Joel Embiid
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۱۳:۳۵
Kevin Durant
۸
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۱۳:۴۵
Stephen Curry
۴
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۳:۵۵
Kobe Bryant
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۱۴:۰۵
Michael Jordan
۱۱
۸
Luka Doncic
Finished
۱۴:۱۵
Kevin Durant
۱۱
۹
Stephen Curry
Finished
۱۴:۲۵
Luka Doncic
۱۱
۴
Stephen Curry
Finished
۱۴:۵۵
Kevin Durant
۳
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۵:۰۵
Joel Embiid
۱۱
۵
NIkola Jokic
Finished
۱۵:۱۵
Kobe Bryant
۱۱
۴
Luka Doncic
Finished
۱۵:۲۵
Jimmy Butler
۱۶
۱۴
Kevin Durant
Finished
۱۵:۳۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۴
Stephen Curry
Finished
۱۵:۴۵
LeBron James
۱۱
۷
Kobe Bryant
Finished
۱۵:۵۵
Michael Jordan
۱۱
۵
Luka Doncic
Finished
۱۶:۰۵
Kevin Durant
۱۱
۶
Kobe Bryant
Finished
۱۶:۲۵
NIkola Jokic
۱۱
۶
Michael Jordan
Finished
۱۶:۳۵
Luka Doncic
۱۱
۱۳
Jimmy Butler
Finished
۱۶:۴۵
Jimmy Butler
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۸:۱۵
Stephen Curry
۹
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۱۸:۲۵
LeBron James
۶
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۸:۳۵
Kevin Durant
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۸:۴۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۵
Stephen Curry
Finished
۱۸:۵۵
Joel Embiid
۱۱
۶
Kobe Bryant
Finished
۱۹:۱۵
Michael Jordan
۵
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۹:۲۵
NIkola Jokic
۱۱
۵
Luka Doncic
Finished
۱۹:۳۵
Stephen Curry
۴
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۲۰:۱۵
LeBron James
۵
۵
Michael Jordan
inprogress
۲۰:۳۵
Stephen Curry
-
-
Luka Doncic
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۵
  World NBA 2K24 Cyber League
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۴
۱۱۸
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۰:۳۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۱۰۲
۱۱۰
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۱:۱۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۱۶
۱۰۹
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۸:۳۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۶۹
۱۰۳
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۱۱:۱۰
Sacramento Kings (Cyber)
۹۷
۱۱۴
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۶:۳۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۶۳
۶۶
Boston Celtics (Cyber)
inprogress
۱۹:۵۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۱۰۰
۱۰۶
Sacramento Kings (Cyber)
Finished
۰۱:۵۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۷۸
۹۵
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۲:۳۰
Denver Nuggets (Cyber)
۱۰۱
۱۱۵
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۳:۱۰
Boston Celtics (Cyber)
۹۷
۸۶
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۳:۵۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۹۸
۷۸
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۴:۳۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۱۸
۱۰۴
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۵:۱۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
۱۰۹
۹۲
Sacramento Kings (Cyber)
Finished
۰۵:۵۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۹۴
۱۰۱
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۶:۳۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۱۱
۸۵
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۷:۱۰
Denver Nuggets (Cyber)
۹۶
۱۰۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۷:۵۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۱۰۶
۱۱۳
Sacramento Kings (Cyber)
Finished
۰۹:۱۰
Phoenix Suns (Cyber)
۹۱
۹۹
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۹:۵۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۱۱۳
۱۰۵
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۱۰:۳۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۱۰
۹۵
New York Knicks (Cyber)
Finished
۱۱:۵۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۰۹
۱۰۴
Sacramento Kings (Cyber)
Finished
۱۲:۳۰
Denver Nuggets (Cyber)
۱۰۹
۱۰۶
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۱۳:۱۰
Miami Heat (Cyber)
۹۱
۹۸
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۳:۵۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۹۸
۱۰۰
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۴:۳۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۰۵
۹۵
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۱۵:۱۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۰۰
۹۷
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۵:۵۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۱۹
۹۳
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۱۷:۱۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۱۰۱
۹۳
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۱۷:۵۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۰۱
۱۱۳
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۸:۳۰
New York Knicks (Cyber)
۹۱
۱۰۲
Brooklyn Nets (Cyber)
inprogress
۱۹:۱۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۳
۷
Los Angeles Clippers (Cyber)
inprogress
۲۰:۳۰
  World NBA 2K23 Cyber Euro League
Monaco (cyber)
۷۹
۸۷
Fenerbahce (cyber)
Finished
۰۸:۰۵
Anadolu Efes (cyber)
۸۰
۸۵
Partizan (cyber)
Finished
۰۰:۰۵
Zalgiris (cyber)
۷۱
۶۳
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۰۱:۰۵
Real Madrid (cyber)
۷۵
۶۷
Fenerbahce (cyber)
Finished
۰۵:۳۵
Maccabi (cyber)
۷۴
۸۲
Monaco (cyber)
Finished
۰۶:۳۵
Monaco (cyber)
۸۵
۷۸
Barcelona (Cyber)
Finished
۱۴:۰۵
Real Madrid (cyber)
۷۹
۵۶
Fenerbahce (cyber)
Finished
۱۴:۳۵
Zalgiris (cyber)
۴۶
۸۷
Fenerbahce (cyber)
Finished
۱۷:۰۵
Barcelona (Cyber)
۶۵
۷۲
Olimpia (cyber)
Finished
۱۸:۳۵
Monaco (cyber)
۸۷
۵۶
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۰:۳۵
Real Madrid (cyber)
۸۵
۸۶
Fenerbahce (cyber)
Finished
۰۱:۳۵
Anadolu Efes (cyber)
۸۵
۸۱
Bayern Munich (Cyber)
Finished
۰۲:۰۵
Monaco (cyber)
۶۱
۷۰
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۲:۳۵
Zalgiris (cyber)
۶۱
۸۸
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۰۳:۰۵
Maccabi (cyber)
۸۸
۷۲
Fenerbahce (cyber)
Finished
۰۳:۳۵
Bayern Munich (Cyber)
۹۰
۸۳
Anadolu Efes (cyber)
Finished
۰۴:۰۵
Monaco (cyber)
۷۲
۶۹
Partizan (cyber)
Finished
۰۴:۳۵
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
۶۵
۷۴
Zalgiris (cyber)
Finished
۰۵:۰۵
Bayern Munich (Cyber)
۵۸
۷۴
Anadolu Efes (cyber)
Finished
۰۶:۰۵
Zalgiris (cyber)
۵۴
۱۱۸
Olimpia (cyber)
Finished
۰۷:۰۵
Partizan (cyber)
۷۷
۶۲
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۷:۳۵
Maccabi (cyber)
۷۱
۸۸
Fenerbahce (cyber)
Finished
۰۸:۳۵
Anadolu Efes (cyber)
۸۳
۵۱
Zalgiris (cyber)
Finished
۰۹:۰۵
Partizan (cyber)
۸۴
۶۲
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۹:۳۵
Monaco (cyber)
۸۷
۷۳
Barcelona (Cyber)
Finished
۱۰:۰۵
Real Madrid (cyber)
۸۴
۷۶
Fenerbahce (cyber)
Finished
۱۰:۳۵
Zalgiris (cyber)
۵۸
۷۴
Olimpia (cyber)
Finished
۱۱:۰۵
Partizan (cyber)
۵۵
۶۹
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۱۱:۳۵
Monaco (cyber)
۶۶
۷۵
Anadolu Efes (cyber)
Finished
۱۲:۰۵
Maccabi (cyber)
۷۹
۶۳
Fenerbahce (cyber)
Finished
۱۲:۳۵
Bayern Munich (Cyber)
۷۴
۷۰
Zalgiris (cyber)
Finished
۱۳:۰۵
Partizan (cyber)
۷۷
۶۷
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۱۳:۳۵
Maccabi (cyber)
۶۵
۵۶
Zalgiris (cyber)
Finished
۱۵:۰۵
Partizan (cyber)
۷۹
۷۶
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۱۵:۳۵
Barcelona (Cyber)
۷۳
۶۹
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۱۶:۰۵
Monaco (cyber)
۶۶
۷۴
Bayern Munich (Cyber)
Finished
۱۶:۰۵
Anadolu Efes (cyber)
۷۰
۹۲
Real Madrid (cyber)
Finished
۱۶:۳۵
Monaco (cyber)
۵۷
۹۱
Olimpia (cyber)
Finished
۱۶:۳۵
Fenerbahce (cyber)
۷۷
۷۴
Monaco (cyber)
Finished
۱۷:۳۵
Bayern Munich (Cyber)
۸۰
۷۳
Partizan (cyber)
Finished
۱۷:۳۵
Monaco (cyber)
۷۶
۶۹
Partizan (cyber)
Finished
۱۸:۰۵
Real Madrid (cyber)
۸۷
۶۳
Maccabi (cyber)
Finished
۱۸:۳۵
Fenerbahce (cyber)
۸۸
۶۱
Monaco (cyber)
Finished
۱۹:۰۵
Anadolu Efes (cyber)
۹۱
۷۴
Bayern Munich (Cyber)
Finished
۱۹:۰۵
Crvena Zvezda (cyber)
۵۸
۵۴
Zalgiris (cyber)
inprogress
۱۹:۳۵
Fenerbahce (cyber)
۳۹
۳۱
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
inprogress
۲۰:۰۵
Real Madrid (cyber)
۲۹
۴۱
Partizan (cyber)
inprogress
۲۰:۰۵
Barcelona (Cyber)
۴
۵
Olimpia (cyber)
inprogress
۲۰:۳۵
  World H2H GG League (4x5 mins)
Cleveland Cavaliers (UNDERRATED)
۷۷
۷۴
Phoenix Suns (KARMA)
Finished
۰۰:۰۶
Boston Celtics (JD)
۶۲
۵۹
Milwaukee Bucks (OREZ)
Finished
۰۰:۱۶
Memphis Grizzlies (ARCHITECT)
۷۶
۵۳
Los Angeles Lakers (RIOT)
Finished
۰۰:۲۶
Dallas Mavericks (SHINIGAMI)
۶۹
۷۳
Phoenix Suns (KARMA)
Finished
۰۰:۳۸
Memphis Grizzlies (HUNCHO)
۶۷
۸۱
Milwaukee Bucks (OREZ)
Finished
۰۰:۴۸
Golden State Warriors (LAZARUS)
۷۲
۵۴
Phoenix Suns (RIOT)
Finished
۰۰:۵۸
Dallas Mavericks (SHINIGAMI)
۷۴
۶۸
Cleveland Cavaliers (UNDERRATED)
Finished
۰۱:۱۰
Boston Celtics (JD)
۶۹
۵۸
Los Angeles Lakers (YUNG BALL)
Finished
۰۱:۲۰
Milwaukee Bucks (LAZARUS)
۵۳
۶۹
Boston Celtics (SAINT JR)
Finished
۰۱:۳۰
Phoenix Suns (KARMA)
۸۲
۸۰
Golden State Warriors (LANES)
Finished
۰۱:۴۲
Memphis Grizzlies (HUNCHO)
۵۵
۸۲
Boston Celtics (JD)
Finished
۰۱:۵۲
Phoenix Suns (RIOT)
۵۹
۷۰
Cleveland Cavaliers (SAINT JR)
Finished
۰۲:۰۲
Dallas Mavericks (SHINIGAMI)
۵۸
۷۷
Golden State Warriors (LANES)
Finished
۰۲:۱۴
Milwaukee Bucks (OREZ)
۶۰
۷۸
Los Angeles Lakers (YUNG BALL)
Finished
۰۲:۲۴
Milwaukee Bucks (LAZARUS)
۶۶
۵۶
Memphis Grizzlies (ARCHITECT)
Finished
۰۲:۳۴
Phoenix Suns (KARMA)
۵۴
۷۱
Cleveland Cavaliers (UNDERRATED)
Finished
۰۲:۴۶
Memphis Grizzlies (HUNCHO)
۷۳
۶۲
Los Angeles Lakers (YUNG BALL)
Finished
۰۲:۵۶
Dallas Mavericks (ARCHITECT)
۷۱
۶۵
Golden State Warriors (LAZARUS)
Finished
۰۳:۰۶
Memphis Grizzlies (UNDERRATED)
۶۰
۷۲
Boston Celtics (LANES)
Finished
۰۳:۱۸
Dallas Mavericks (JD)
۸۱
۶۷
Golden State Warriors (HUNCHO)
Finished
۰۳:۲۸
Boston Celtics (SAINT JR)
۰
۰
Los Angeles Lakers (RIOT)
Abandoned
۰۳:۳۸
Los Angeles Lakers (KARMA)
۵۲
۵۳
Milwaukee Bucks (SHINIGAMI)
Finished
۰۳:۵۰
Cleveland Cavaliers (YUNG BALL)
۸۲
۹۳
Phoenix Suns (OREZ)
Finished
۰۴:۰۰
Dallas Mavericks (ARCHITECT)
۶۷
۷۷
Cleveland Cavaliers (SAINT JR)
Finished
۰۴:۱۰
Boston Celtics (LANES)
۸۲
۶۲
Memphis Grizzlies (UNDERRATED)
Finished
۰۴:۲۲
Cleveland Cavaliers (YUNG BALL)
۷۵
۶۶
Golden State Warriors (HUNCHO)
Finished
۰۴:۳۲
Memphis Grizzlies (ARCHITECT)
۶۲
۶۶
Milwaukee Bucks (LAZARUS)
Finished
۰۴:۴۲
Memphis Grizzlies (UNDERRATED)
۵۹
۷۴
Milwaukee Bucks (SHINIGAMI)
Finished
۰۴:۵۴
Dallas Mavericks (JD)
۷۱
۷۰
Phoenix Suns (OREZ)
Finished
۰۵:۰۴
Phoenix Suns (RIOT)
۵۳
۵۵
Golden State Warriors (LAZARUS)
Finished
۰۵:۱۴
Boston Celtics (LANES)
۷۱
۶۷
Los Angeles Lakers (KARMA)
Finished
۰۵:۲۶
Golden State Warriors (HUNCHO)
۹۵
۸۲
Phoenix Suns (OREZ)
Finished
۰۵:۳۶
Los Angeles Lakers (RIOT)
۴۸
۵۲
Boston Celtics (SAINT JR)
Finished
۰۵:۴۶
Boston Celtics (LANES)
۵۵
۵۰
Milwaukee Bucks (SHINIGAMI)
Finished
۰۵:۵۸
Golden State Warriors (HUNCHO)
۶۴
۷۹
Dallas Mavericks (JD)
Finished
۰۶:۰۸
Golden State Warriors (LAZARUS)
۶۲
۷۵
Cleveland Cavaliers (SAINT JR)
Finished
۰۶:۱۸
Memphis Grizzlies (UNDERRATED)
۷۴
۶۴
Los Angeles Lakers (KARMA)
Finished
۰۶:۳۰
Dallas Mavericks (JD)
۷۴
۵۷
Cleveland Cavaliers (YUNG BALL)
Finished
۰۶:۴۰
Milwaukee Bucks (LAZARUS)
۵۷
۵۲
Memphis Grizzlies (ARCHITECT)
Finished
۰۶:۵۰
Milwaukee Bucks (SHINIGAMI)
۷۶
۵۸
Los Angeles Lakers (KARMA)
Finished
۰۷:۰۲
Phoenix Suns (OREZ)
۸۶
۸۰
Cleveland Cavaliers (YUNG BALL)
Finished
۰۷:۱۲
Phoenix Suns (RIOT)
۸۵
۷۳
Dallas Mavericks (ARCHITECT)
Finished
۰۷:۲۲
Milwaukee Bucks (SHINIGAMI)
۷۱
۶۵
Memphis Grizzlies (UNDERRATED)
Finished
۰۷:۳۴
Phoenix Suns (OREZ)
۷۹
۶۶
Golden State Warriors (HUNCHO)
Finished
۰۷:۴۴
Boston Celtics (SAINT JR)
۶۳
۴۷
Los Angeles Lakers (RIOT)
Finished
۰۷:۵۴
Los Angeles Lakers (KARMA)
۵۵
۶۲
Boston Celtics (LANES)
Finished
۰۸:۰۶
Dallas Mavericks (JD)
۷۶
۷۴
Cleveland Cavaliers (YUNG BALL)
Finished
۰۸:۱۶
Golden State Warriors (LAZARUS)
۷۴
۶۶
Phoenix Suns (RIOT)
Finished
۰۸:۲۶
Memphis Grizzlies (UNDERRATED)
۶۲
۶۷
Boston Celtics (LANES)
Finished
۰۸:۳۸
Dallas Mavericks (JD)
۸۳
۶۱
Phoenix Suns (OREZ)
Finished
۰۸:۴۸
Boston Celtics (SAINT JR)
۶۴
۶۹
Memphis Grizzlies (ARCHITECT)
Finished
۰۸:۵۸
Golden State Warriors (HOGGY)
۱۰۰
۸۰
Cleveland Cavaliers (DIMES)
Finished
۰۹:۲۶
Los Angeles Lakers (THA KID)
۶۸
۵۶
Boston Celtics (SKYFOX)
Finished
۰۹:۳۶
Phoenix Suns (CARNAGE)
۷۳
۹۰
Golden State Warriors (MIST)
Finished
۰۹:۴۶
Pheonix Suns (VEX)
۷۱
۷۷
Dallas Mavericks (AM)
Finished
۰۹:۵۸
Los Angeles Lakers (THA KID)
۷۴
۹۰
Memphis Grizzlies (SURGEON)
Finished
۱۰:۰۸
Memphis Grizzlies (HOLLOW)
۵۶
۵۸
Los Angeles Lakers (MIST)
Finished
۱۰:۱۸
Dallas Mavericks (AM)
۸۳
۷۷
Cleveland Cavaliers (DIMES)
Finished
۱۰:۳۰
Memphis Grizzlies (SURGEON)
۵۹
۴۳
Boston Celtics (SKYFOX)
Finished
۱۰:۴۰
Cleveland Cavaliers (HOLLOW)
۷۵
۳۹
Dallas Mavericks (COMBO)
Finished
۱۰:۵۰
Pheonix Suns (VEX)
۶۷
۸۶
Golden State Warriors (HOGGY)
Finished
۱۱:۰۲
Boston Celtics (SKYFOX)
۷۸
۶۵
Los Angeles Lakers (THA KID)
Finished
۱۱:۱۲
Milwaukee Bucks (CARNAGE)
۵۱
۸۰
Boston Celtics (COMBO)
Finished
۱۱:۲۲
Pheonix Suns (VEX)
۹۱
۷۸
Cleveland Cavaliers (DIMES)
Finished
۱۱:۳۴
Memphis Grizzlies (SURGEON)
۵۸
۶۳
Boston Celtics (SKYFOX)
Finished
۱۱:۴۴
Golden State Warriors (MIST)
۸۳
۸۷
Phoenix Suns (CARNAGE)
Finished
۱۱:۵۴
Dallas Mavericks (AM)
۸۰
۷۴
Golden State Warriors (HOGGY)
Finished
۱۲:۰۶
Memphis Grizzlies (SURGEON)
۸۵
۶۸
Los Angeles Lakers (THA KID)
Finished
۱۲:۱۶
Los Angeles Lakers (MIST)
۶۶
۶۱
Memphis Grizzlies (HOLLOW)
Finished
۱۲:۲۶
Cleveland Cavaliers (DIMES)
۷۲
۷۹
Golden State Warriors (HOGGY)
Finished
۱۲:۳۸
Boston Celtics (SKYFOX)
۷۰
۶۶
Los Angeles Lakers (THA KID)
Finished
۱۲:۴۸
Dallas Mavericks (COMBO)
۴۸
۷۲
Cleveland Cavaliers (HOLLOW)
Finished
۱۲:۵۸
Cleveland Cavaliers (DIMES)
۶۷
۶۵
Dallas Mavericks (AM)
Finished
۱۳:۱۰
Memphis Grizzlies (SURGEON)
۶۲
۶۴
Boston Celtics (SKYFOX)
Finished
۱۳:۲۰
Boston Celtics (COMBO)
۶۳
۴۵
Milwaukee Bucks (CARNAGE)
Finished
۱۳:۳۰
Golden State Warriors (HOGGY)
۹۷
۷۳
Pheonix Suns (VEX)
Finished
۱۳:۴۲
Boston Celtics (SKYFOX)
۶۱
۵۴
Los Angeles Lakers (THA KID)
Finished
۱۳:۵۲
Cleveland Cavaliers (HOLLOW)
۷۸
۶۶
Phoenix Suns (CARNAGE)
Finished
۱۴:۰۲
Cleveland Cavaliers (DIMES)
۶۷
۷۶
Pheonix Suns (VEX)
Finished
۱۴:۱۴
Los Angeles Lakers (THA KID)
۷۱
۸۶
Memphis Grizzlies (SURGEON)
Finished
۱۴:۲۴
Boston Celtics (COMBO)
۵۰
۷۰
Los Angeles Lakers (MIST)
Finished
۱۴:۳۴
Golden State Warriors (HOGGY)
۸۶
۷۴
Dallas Mavericks (AM)
Finished
۱۴:۴۶
Boston Celtics (SKYFOX)
۵۶
۶۳
Los Angeles Lakers (THA KID)
Finished
۱۴:۵۶
Boston Celtics (AM)
۶۰
۵۹
Milwaukee Bucks (VEX)
Finished
۱۵:۱۸
Pheonix Suns (SURGEON)
۸۹
۸۰
Dallas Mavericks (SKYFOX)
Finished
۱۵:۲۸
Milwaukee Bucks (CARNAGE)
۶۴
۶۷
Memphis Grizzlies (HOLLOW)
Finished
۱۵:۳۸
Memphis Grizzlies (HOGGY)
۸۴
۷۱
Los Angeles Lakers (DIMES)
Finished
۱۵:۵۰
Dallas Mavericks (SKYFOX)
۱۰۲
۸۲
Cleveland Cavaliers (THA KID)
Finished
۱۶:۰۰
Golden State Warriors (MIST)
۷۶
۸۱
Phoenix Suns (CARNAGE)
Finished
۱۶:۱۰
Milwaukee Bucks (VEX)
۷۲
۵۴
Boston Celtics (AM)
Finished
۱۶:۲۲
Pheonix Suns (SURGEON)
۸۵
۸۳
Cleveland Cavaliers (THA KID)
Finished
۱۶:۳۲
Los Angeles Lakers (MIST)
۷۴
۷۱
Memphis Grizzlies (HOLLOW)
Finished
۱۶:۴۲
Boston Celtics (AM)
۶۵
۷۶
Los Angeles Lakers (DIMES)
Finished
۱۶:۵۴
Pheonix Suns (SURGEON)
۷۱
۵۶
Dallas Mavericks (SKYFOX)
Finished
۱۷:۰۴
Cleveland Cavaliers (HOLLOW)
۶۹
۷۵
Golden State Warriors (MIST)
Finished
۱۷:۱۴
Milwaukee Bucks (VEX)
۷۵
۷۸
Memphis Grizzlies (HOGGY)
Finished
۱۷:۲۶
Dallas Mavericks (SKYFOX)
۷۰
۶۵
Cleveland Cavaliers (THA KID)
Finished
۱۷:۳۶
Memphis Grizzlies (HOLLOW)
۶۶
۶۴
Milwaukee Bucks (CARNAGE)
Finished
۱۷:۴۶
Milwaukee Bucks (VEX)
۹۰
۷۱
Los Angeles Lakers (DIMES)
Finished
۱۷:۵۸
Dallas Mavericks (SKYFOX)
۵۴
۶۴
Pheonix Suns (SURGEON)
Finished
۱۸:۰۸
Golden State Warriors (MIST)
۹۹
۹۱
Phoenix Suns (CARNAGE)
Finished
۱۸:۱۸
Boston Celtics (AM)
۷۳
۷۹
Memphis Grizzlies (HOGGY)
Finished
۱۸:۳۰
Pheonix Suns (SURGEON)
۸۳
۸۵
Cleveland Cavaliers (THA KID)
Finished
۱۸:۴۰
Milwaukee Bucks (CARNAGE)
۶۳
۷۶
Los Angeles Lakers (MIST)
Finished
۱۸:۵۰
Los Angeles Lakers (DIMES)
۹۳
۸۶
Memphis Grizzlies (HOGGY)
Finished
۱۹:۰۲
Cleveland Cavaliers (THA KID)
۶۴
۷۱
Pheonix Suns (SURGEON)
Finished
۱۹:۱۲
Cleveland Cavaliers (HOLLOW)
۸۶
۸۵
Golden State Warriors (MIST)
Finished
۱۹:۲۲
Los Angeles Lakers (DIMES)
۶۱
۷۲
Boston Celtics (AM)
Finished
۱۹:۳۴
Cleveland Cavaliers (THA KID)
۷۳
۷۴
Dallas Mavericks (SKYFOX)
Finished
۱۹:۴۴
Memphis Grizzlies (HOLLOW)
۷۵
۶۱
Milwaukee Bucks (CARNAGE)
Finished
۱۹:۵۴
Memphis Grizzlies (HOGGY)
۷۹
۵۹
Milwaukee Bucks (VEX)
Finished
۲۰:۰۶
Pheonix Suns (SURGEON)
۶۰
۵۲
Dallas Mavericks (SKYFOX)
inprogress
۲۰:۱۶
Phoenix Suns (CARNAGE)
۴۵
۴۳
Cleveland Cavaliers (HOLLOW)
inprogress
۲۰:۲۶
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید
ای بی تی 90 اپلیکیشن abt90 آدرس بدون فیلتر abt90 ساشا سبحانی